فناوری

موضوعات درسی کـتاب های حرفه وفن

مجموعه قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری

.       مدیریت تهیه طرحهای شهر سازی ، معماری ، نقشه تفکیکی ، آماده سازی و سایر اقدامات اجرایی و ساختمانهای لازم برای ایجاد شهر های جدید در زمین تامین شده بر اساس بند 2/1 مصوبه 108238 مورخ 20/12/64 هیات وزیران و یا از طریق خریداری و تملک طبق مقررات و قوانین جاری بر حسب مورد .

2.      حفظ حقوق و اعمال مالکیت دولت نسبت به اراضی متعلق به دولت در محدوده شهرهای جدید .

3.    مدیریت عملیات آماده سازی و احداث بنا و تأسیسات شهری و خدماتی و تولیدی و تجاری در شهر جدید .

4.    مدیریت بهره برداری و اداره تأسیسات ایجاد شده تا زمان تصدی سازمانهای ذیربط .

5.     انواع مشارکت با اشخاص حقیقی و تحیل وام از مؤسسات اعتباری و پولی و سیستم بانکی .

6.     عقد قرارداد برای استفاده از خدمات مؤسسات و شرکتهای مشورتی خارجی با رعایت ضوابط ومقررات .

7.    صدور مجوزها و ضوابط اعمال و استانداردهای احداث و ایجاد تأسیسات وابسته در شهرهای جدید بر اساس مقررات وزارت مسکن و شهرسازی .

8.    مدیریت ، فروش و نقل و انتقال املاک و واحدهای مسکونی ، صنعتی ، کارگاهی و تجاری و خدماتی و غیره طبق دستورالعمل های وزارت مسکن و شهرسازی .

 طرح شهرهای جدید

                                       1.         تعریف طرح شهرهای جدید

از آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه (112) -12/10/78

11. طرح شهرهای جدید : عبارت است از طرحهایی که برای ایجاد شهرهای جدید طبق تعریف ماده (1) تصویب نامه شماره 23240/ت 276 ه مورخ 25/6/1371 در قالب طرح های کالبدی ملی و منطقه ای و جامع ناحیه ای ضرورت و مکان ایجاد آنها با سقف جمعیتی و نوع فعالیت معیین یه تصویب شوای عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد رسید و متعاقب آن و مانند سایر شهرها بایستی برای آنها طرح جامع و تفصیلی تهیه شود .  

 

*    آیین نامه ایجاد و احداث شهرهای جدید (91) 25/5/71

هیات وزیران در جلسه مورخ 25/5/71 بنا به پیشنهاد شماره 4781/1 مورخ 12/6/1370 وزارت مسکن و شهرسازی ، به استناد تبصره (5) ماده (11) و ماده (17) قانون « زمین شهری »  - مصوب 1366 – و مواد (7) و (8) قانون « تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن » -مصوب 1353 - « آیین نامه ایجاد و احداث شهرهای جدید » را به شرح زیر تصویب نمود :

ماده 1 – شهر جدید به مکانی اطلاق می شود که در محدوده آن برای اسکان و فعالیت جمعیتی بیش از پنجاه هزار  (50000 ) نفر یا دست کم ده هزار (10000) واحد مسکونی به اضافه ساختمانها و تأسیسات مورد نیاز عمومی ، اجتماعی و اقتصادی ساکنان آن ، در خارج از حوزه شهری و حریم استحفاظی شهرهای موجود پیش بینی شده باشد .

ماده 2 – برای احداث هر شهر جدید ، ابتدا طرح مکان یابی آن با توجه به سیاستهای دولت ، در قالب طرح کالبدی ملی و منطقه ای یا درموارد استثنایی ، طرح جامع شهری به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و با گزارشهای تحلیلی و توجیهی لازم جهت تصویب به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه می شود .

تبصره – ضوابط ومقررات اجرایی این ماده توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغ می شود .

ماده 3 – وزارت مسکن و شهرسازی و سایر دستگاه های دولتی و تابع یا وابسته دولت فقط از طریق شرکت عمران شهرهای جدید ، وسایر متقاضیان بخش خصوصی از طریق ایجاد شخصیت های حقوقی مستقل ، طبق مفاد و مقررات مندرج در این آیین نامه می توانند اقدام به احداث شهر جدید نمایند .

 تبصره – برای ایجاد و احداث شهر جدید ، شرکت عمران شهر های جدید  با توجه به مقررات مربوط اقدام به تأسیس  شرکت نموده یا اجرای پروژه را به عهده یکی از شرکتهای موجود وابسته به خود که از این پس شرکت نامیده می شود ، محول می نماید .

ماده  4 – تهیه طرح جامع و تفصیلی شهر جدید با توجه به ضوابط و مقررات تعیین شده توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به عهده شرکت می باشد .

ماده 5 – بررسی و تصویب طرح جامع شهر جدید به عهده شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشد .

ماده 6 - تصویب طرحهای تفصیلی شهر جدید با تغییرات و اصلاحات بعدی آن ، همچنین نقشه های تفکیکی زمینهای جدید توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می گیرد و شورا می تواند اختیارات یاد شده را تا تأسیس شهرداری به کمیسیون موضوع ماده (5) قانون « شورای عالی شهرسازی و معماری ایران » - مصوب 1351 - واگذار نماید .

ماده 7 - تملک زمینها در محدوده شهر جدید - بر حسب مورد - طبق قانون « زمین شهری » مصوب 1366- یا سایر مقررات مربوط به عهده شرکت می باشد .

ماده 8 - اجرای صحیح طرح جدید با رعایت ضوایط ومقررات طرح ، صدور مجوز احداث بنا و پایان کار ، جلوگیری از تخلفات شهر سازی در محدوده طرح به عهده شرکت می باشد که در قالب قرارداد فی مابین خود با متقاضیان انجام می پذیرد . شرکت مجاز است هزینه های جاری و عمرانی احداث شهر جدید را در قالب قرارداد فی مابین خود و خریداران زمین و بهره برداران تأسیسات شهری دریافت و طبق قوانین مربوط هزینه نماید .

تبصره - با تأسیس شهرداری در شهر جدید ، طبق قوانین و مقررات موجود ، قانون شهرداری در محدوده موضوع مواد ( 9 و 10 ) این آیین نامه اعمال می گردد .

ماده 9 - در صورت تأسیس شهرداری ،چنانچه برنامه احداث شهر جدید به پایان نرسیده باشد ، مسئولیت اداره ، نگهداری و بهره برداری از تأسیسات محله هایی از شهر که جمعیت در آن ساکن شده باشد ، با شهرداری شهر جدید می باشد .

ماده 10 - پس از پایان احداث هر محله از شهر و اسکان جمعیت در آن ، محدوده یاد شده با کلیه فضاهای عمومی پیش بینی شده در طرح و کلیه تأسیسات زیر بنایی و شهری پیشنهاد شده در طرح که باید احداث شده باشد و نقشه ها ، اسناد و مدارک مربوط به مجوزها و گواهی ها ، همچنین کلیه تجهیزات مورد نیاز شهرداری برای انجام امور محول ، بصورت بلا عوض به شهرداری تحویل می شود .

ماده 11 - تا زمانی که شهرداری در شهر جدید شروع به فعالیت نکرده است ، برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی و تجاوزات به زمینها و تحدثات شهر جدید ، شرکت می تواند راسا نسبت به جلوگیری از تخلفات و تعرضات اقدام نماید . در صورت لزوم بنا به درخواست شرکت ، نزدیکترین پاسگاه قوای انتظامی به محل ، ملزم به همکاری و جلوگیری از تجاوزات و تخلفات می باشد ، همچنین در صورت اعلام ضرورت از طرف شرکت ، وزارت کشور تا زمان تأسیس نیروی انتظامی در شهر جدید ، بطور موقت اقدام به ایجاد واحد انتظامی می نماید . هزینه احداث واحد انتظامی از طرف شرکت تأمین می شود .

ماده 12 - بخش خصوصی نیز می تواند با رعایت ضوابط زیر ، متقاضی احداث شهر جدید باشد :

1.       ارائه طرح مکان یابی

2.      ارائه گواهی از وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی مبنی بر بی مانع بودن استفاده از زمین مورد نظر .

3.    ارائه گواهی شرکتهای آب و برق منطقه ای از نظر وجود یا امکان تأمین آب و برق کافی برای تأمین احتیاجات شهر جدید .

4.    ارائه سند رسمی مالکیت .

5.     تعیین و معرفی مهندس مشاور شهرسازی و معماری مجاز مسئول تهیه طرح و نظارت .

6.     موافقت شورای شهرسازی و معماری استان .

7.    رعایت کلیه ضوابط و مقررات مندرج در این آیین نامه ، مصوبه های شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و وزارت مسکن و شهرسازی .

تبصره - احداث شهر جدید بوسیله متقاضی بخش خصوصی مستلزم دریافت پروانه از وزارت مسکن و شهرسازی می باشد . متقاضی حق واگذاری پروانه خود را به دیگری ندارد ; مگر با موافقت آن وزارت خانه .

ماده 13 - دستورالعمل های لازم جهت اجرای مفاد این آیین نامه ، همچنین ضوابط لازم در خصوص چگونگی پیش فروش زمینها اعم از مسکونی ، خدمات انتفاعی و غیر انتفاعی ، اداری و تعیین شرایط و اولویت ها بوسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و اجرا می شود .

اصلاح آیین نامه ایجاد و احداث شهرهای جدید (104) -15/7/75

هیات وزریران در جلسه مورخ 15/7/75 بنا به پیشنهاد 12974/100 مورخ 21/8/1374 وزارت مسکن و شهرسازی ، تصویب نمود :

متن زیر جایگزین ماده (6) آیین نامه ایجاد و احداث شهرهای جدید ( موضوع تصویبنامه شماره 23240/ت 276 ه مورخ 25/6/1371 ) می شود :

« ماده 6 - طرح ها تفصیلی شهرهای جدید یا تغییرات بعدی آن ، همچنین نقشه های تفکیکی زمین های جدید ، قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران - مصوب 1351 - می رسد .

در ترکیب کمیته یاد شده مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید به جای شهردار حضور خواهد داشت . »

                                      2.        -ضوابط مکانیابی شهرهای جدید

      مصوبه شورای عالی شهرسازی (161) - 25/10/68

ضوابط مکانیابی شهرهای جدید مصوبه 25/10/1368  (پیوست بند 2 )

بر پایه ماده 7 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی در مورد تعیین جای  شهر و شهرک غیر روستایی اصول کار مکانیابی شهرهای جدید به منظور جلوگیری از رشد شهرهای بزرگ و همچنین رفع نیاز اسکان در مراکز جدید توسعه اشتغال بر پایه امکانات و قابلیت های موجود کشور در زمینه کشاورزی ، صنعت و معدن ، فرهنگ و آموزش به شرح زیر در تاریخ 25/10/68 در شورای عالی شهرسازی و معماری تصویب شد :

1.       محاسبه میزان افزایش جمعیت شهر اصلی در 20 سال آینده ( برآورد تقریبی )

2.      تعیین مقدار جمعیتی که باید سعی شود به شهر یا شهرهای جدید منتقل گردد .

3.    بررسی امکانات دسترسی به اشتغال در شهر یا شهرهای جدید .

4.    ضوابط مکانیابی بهینه :

                              الف      ) حفظ زمینهای کشاورزی و همچنین زمینهایی که از حیث خاک ، شیب و وجود آب مستعد کشاورزی باشد .

                                ‌ب        ) حداکثر استفاده از ارضی دولتی .

                                  ‌ج          ) فاصله کافی از شهر اصلی که مانع اتصال شهر جدید به آن شود .

                                   ‌د          ) تأمین آب مورد نیاز بر پایه جمعیت .

                                  ‌ه          ) مناسب بودن شکل نا همواریها و ابعاد و مسائل تکنوتیکی ( زمینی ) و دفع آبهای سطحی بطور کلی .

                                   ‌و          ) رعایت ملاحظات امنیتی ، سیاسی ، نظامی .

5.     بررسی ضرفه های اقتصادی - اجرایی تأسیس شهر جدید حسب شاخصها و توجیهات فنی و اقتصادی نسبت به مفاد برنامه 5 ساله توسعه اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی جمهوری اسلامی ایران .

6.     در صورتی که طرح جامع شهر اصلی تحت بررسی می باشد ، بررسی مربوط به احداث شهر جدید به پس از تصویب مطالعات مربوط در طرح جامع شهر اصلی موکول می گردد .

7.    طرح جامع شهر جدید به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری خواهد رسید .

8.    شهر جدید از زمان شروع تا قبل از شهر شدن تابع مقررات مربوط به شهرک بوده و پس از شهر شدن تابع مقررات طرح های جامع شهری خواهد بود .

 

                                3.       بررسی و تصویب طرح شهرهای جدید

- مرجع و نحوه بررسی طرح شهرهای جدید

  از آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه (112) - 12/10/78

ماده 10 .  « تصویب مکانیابی ، عملکرد سقف جمعیتی شهرهای جدید » بر اساس طرح های کالبدی ملی -منطقه ای و طرح های جامع ناحیه ای پس از بررسی در کمیته فنی به عهده شورای عالی می باشد . بررسی  و تصویب طرحهای جامع و تفصیلی و طراحی شهری آنها پس از طرح در « گروه تخصصی شهرهای جدید » مانند بررسی و تصویب سایر طرح های جامع و تفصیلی شهرها خواهد بود .  

تبصره - در کمیسیونهای ماده (5) استانها ، در هنگام بررسی طرحهای تفصیلی شهرهای جدید و تغییرات بعدی آنها ، مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید به جای شهردار خواهد بود .

 

                                4.        نحوه بررسی و تصویب طرح های جامع و تفصیلی شهرهای جدید

          مصوبه شورای عالی شهرسازی ( 180 ) - 21/4/72

نحوه بررسی طرح جامع شهرهای جدید مصوب 21/4/1372

از این تاریخ به جای 3 کمیته تخصصی جداگانه فقط یک کمیته مشترک طرح را حداکثر طی 5 جلسه بررسی نموده نتیجه بررسیها توسط دبیر خانه به شورای عالی گزارش شود .

لازم است طرح در یک جلسه شورای شهرسازی استان توضیح داده شده و نظرات استان در شورای عالی منعکس شود .

                                5.       مرجع جلوگیری از تخلفات در شهرهای جدید

از آیین نامه ایجاد و احداث شهرهای جدید (91) - 25/5/71

ماده 8 - اجرای صحیح طرح جدید با رعایت ضوایط ومقررات طرح ، صدور مجوز احداث بنا و پایان کار ، جلوگیری از تخلفات شهر سازی در محدوده طرح به عهده شرکت می باشد که در قالب قرارداد فی مابین خود با متقاضیان انجام می پذیرد . شرکت مجاز است هزینه های جاری و عمرانی احداث شهر جدید را در قالب قرارداد فی مابین خود و خریداران زمین و بهره برداران تأسیسات شهری دریافت و طبق قوانین مربوط هزینه نماید .

تبصره - با تأسیس شهرداری در شهر جدید ، طبق قوانین و مقررات موجود ، قانون شهرداری در محدوده موضوع مواد ( 9 و 10 ) این آیین نامه اعمال می گردد .

ماده 11 - تا زمانی که شهرداری در شهر جدید شروع به فعالیت نکرده است ، برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی و تجاوزات به زمینها و تحدثات شهر جدید ، شرکت می تواند راسا نسبت به جلوگیری از تخلفات و تعرضات اقدام نماید . در صورت لزوم بنا به درخواست شرکت ، نزدیکترین پاسگاه قوای انتظامی به محل ، ملزم به همکاری و جلوگیری از تجاوزات و تخلفات می باشد ، همچنین در صورت اعلام ضرورت از طرف شرکت ، وزارت کشور تا زمان تأسیس نیروی انتظامی در شهر جدید ، بطور موقت اقدام به ایجاد واحد انتظامی می نماید . هزینه احداث واحد انتظامی از طرف شرکت تأمین می شود .

 

 

مجموعه قوانین و مقررات شهر سازی 80-1379

*    طرح شهرهای جدید

                                       1.         تعریف طرح شهرهای جدید

از قانون ایجاد شهرهای جدید (199) - 16/10/80

ماده 1- شهر جدید به نقاط جمعیتی اطلاق می گردد که در چهارچوب طرح مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که از این پس به اختصار شورای عالی نامیده می شود در خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها ( هر کدام که بزرگتر باشد ) برای اسکان حداقل 30 هزار نفر به اضافه ساختمانها و تأسیسات مورد نیاز عمومی ، خدماتی ، اجتماعی و اقتصادی ساکنان آن پیش بینی می شود .

تبصره - موضوع ماده (1) صرفا برای احداث شهرهای جدید بوده و نافی قوانین و مقررات مربوط به تقسیمات کشوری نمی باشد .

                   3.       ضوابط ایجاد شهرهای جدید

از قانون ایجاد شهرهای جدید (199) - 16/10/80

ماده 1- شهر جدید به نقاط جمعیتی اطلاق می گردد که در چهارچوب طرح مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که از این پس به اختصار شورای عالی نامیده می شود در خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها ( هر کدام که بزرگتر باشد ) برای اسکان حداقل 30 هزار نفر به اضافه ساختمانها و تأسیسات مورد نیاز عمومی ، خدماتی ، اجتماعی و اقتصادی ساکنان آن پیش بینی می شود .

تبصره - موضوع ماده (1) صرفا برای احداث شهرهای جدید بوده و نافی قوانین و مقررات مربوط به تقسیمات کشوری نمی باشد .

ماده 2 - مکانیابی شهرهای جدید با رعایت سیاست های دولت و در قالب طرح کالبد ملی و منطقه ای و ناحیه ای بر اساس پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تصویب شورای عالی تعیین می شود .

تبصره - پس از تصویب مکان احداث شهر جدید ، وزارت مسکن و شهرسازی می تواند حسب مورد برابر قوانین و مقررات جاری نسبت به خریداری اراضی و املاک مورد نیاز طبق مقررات جاری اقدام نماید .

ماده 3 - تهیه طرح جامع شهرهای جدید پس از اخذ موافقت اصولی از وزارت مسکن وشهرسازی و بر اساس سیاست های مصوب دولت به عهده متقاضی است . تصویب طرح مذکور از وظایف و اختیارات قانونی شورای عالی است .

تبصره - کلیه دستگاه های اجرایی ذیربط در خصوص ارائه اطلاعات به متقاضی و مرتبطین با طرح جامع شهر جدید مکلف به همکاری هستند .

ماده 4 - طرحهای تفصیلی شهر جدید و تغییرات بعدی آن همچنین نقشه های تفکیکی زمینهای جدید با پیشنهاد شرکت عمران شهرهای جدید  با متقاضی به تصویب کمیسیون ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران - مصوب 22/12/1351 -می رسد . در ترکیب کمیسیون مزبور تا استقرار شهرداری ، مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید  که بر اساس قوانین و مقررات مربوط برای احداث شهر جدید تشکیل شده است و از این پس شرکت وابسته نامیده می شود به جای شهردار حضور خواهد داشت و در صورتی که هنوز شورای شهر تشکیل نشده باشد رئیس شورای شهر مرکز شهرستان مربوط در کمیسیون شرکت خواهد کرد .

ماده 5 - کلیه وزارتخانه ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، مؤسسات و شرکتهای دولتی و سایر شرکتها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند ضمن همکاری در ایجاد شهر جدید به گونه ای برنامه ریزی و اقدام به تأمین اعتبار کنند که متناسب با پیشرفت عملیات  احداث و اسکان شهر جدید ، خدمات مورد نیاز بر اساس تعرفه های شهرهای مشابه شهر جدید نیز ارائه گردد .

تبصره - شرکتهای وابسته یا متقاضی ایجاد شهر جدید مکلفند اراضی ملکی خود با کاربری آموزشی برابر ماده (18) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها ، شهرستانها و مناطق کشور و ملحقات آن مصوب 26/10/1372 و سایر کاربری های خدماتی ( به استثنای اراضی با کاربری تجاری ) را بطور رایگان حسب مورد در اختیار دستگاه های دولتی خدمات دهنده ، شهرداری و شرکتهای آب وفاضلاب قرار دهند . تغییر کاربری یا واگذاری اراضی یاد شده به غیر ممنوع است . سرمایه گذاری از منابع داخلی شرکت برای ایجاد فضاهای آموزشی ، خدماتی ، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیاتهای قطعی شده شرکت منظور خواهد شد .

ماده 6 - شرکت های وابسته دولتی اعتبارات جاری و عمرانی مورد نیاز شهر جدید را برای احداث و اجرای طرحهای خدمات عمومی همان شهر جدید هر سال از محل فروش زمین و سایر منابع مالی پیش بینی می نماید .

ماده 7 - شرکت عمران شهر جدید مجاز است نسبت به جابجایی اعتبار و درآمد بین شرکتهای وابسته دولتی در جهت کمک به شرکتهای وابسته دولتی زیانده و تأمین هزینه های خود با تصویب مجمع عمومی شرکت اقدام نماید .

ماده 8 - شرکت یا شرکتهای وابسته تا قبل از استقرار شهرداری مجاز هستند برای مالکان اراضی مازاد بر یکهزار متر مربع مساحت که در محدوده شهر جدید قرار می گیرند بر اساس کاربری و ضوابط طرح جامع و تفصیلی ، اجازه تفکیک ، افراز و عمران صادر نمایند مشروط بر اینکه مالک سهم خدماتی خود را بابت تأمین فضاهای لازم برای معابر ، خدمات ، تأسیسات و تجهیزات شهری به میزان سرانه های طرح جامع مصوب شورای عالی بطور رایگان به شرکت مربوط واگذار نماید .

ماده 9 - شرکت یا رکتهای وابسته و سازندگان شهرهای جدید می توانند اراضی مورد خریداری و تملک خود را تفکیک ، آماده سازی و مطابق کاربری های طرحهای جامع و تفصیلی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نمایند . شرایط متقاضیان ، نحوه تعیین بها ، شرایط واگذاری ، نحوه انتقال قطعی و نحوه نگهداری شهر جدید تا استقرار شهرداری به موجب آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود .

ماده 10 - اجرای صحیح طرح شهر جدید با رعایت ضوابط و مقررات طرح ، صدور مجوز احداث بنا ، گواهی پایان کار و عدم خلاف ، حفظ و حراست اراضی و نگهداری شهر و وصول عوارض مقرر ( برابر  قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معیین ) در محوده قانونی و حریم استحفاظی شهر جدید تا قبل از استقرار شهرداری به عهده شرکتهای وابسته ویا سازندگان شهرهای جدید خواهد بود .

ماده 11 - رسیدگی به تخلفات ساختمانی و شهرسازی در محدوده قانونی و حریم استحفاظی و سایز قوانین مربوط به شهرداری های شهرهای جدید تا قبل از استقرار شهرداری با اعلام شرکت وابسته یا سازنده شهر جدید به عهده کمیسیون موضوع تبصره (2) بند (3) الحاقی به ماده (99) قانون شهرداری هاست که با توجه به ضوابط طرح جامع شهر جدید رسیدگی صد در صد ( 100%) عواید حاصل به حساب سازنده شهر جدید و یا از طریق خزانه به ساب شرکت وابسته واریز می شود تا در جهت توسعه خدمات عمومی شهر جدید به مصرف برسد .

ماده 12 - وزارت مسکن وشهرسازی مکلف است پس از اطمینان از اسکان حداقل ده هزار نفر جمعیت در شهر جدید مراتب را به وزارت کشور اعلام کند . وزارت کشور موظف است نسبت به تشکیل شورای شهر و ایجاد شهرداری در شهر جدید یاد شده حتی اگر طرح شهر جدید به پایان نرسیده باشد اقدام نماید . پس از ایجاد شهرداری ، شرکت وابسته یا سازنده شهر جدید موظف است فضاهای عمومی ( فضاهای سبز ، پارکها ، معابر ، میادین ، گذرگاهها ، گورستان و غسالخانه ) پیش بینی شده در طرح و تأسیسات زیر بنایی را پس از تکمیل و آماده شدن نقشه ها و اسناد و مدارک مربوط به مجوزها و گواهی های صادر شده و نقشه های مرحله بندی ساخت به صورت بلا عوض به شهرداری تحویل دهد از این تاریخ شهر جدید در زمره سایر شهرهای کشور محسوب می شود .

تبصره - با استقرار شهرداری ، شرکت و یا شرکتهای وابسته یا سازنده شهر جدید همچنان موظف به اجرای آمده سازی ، عمران و واگذاری زمینهای خود مطابق طرح مصوب شهر جدید و با رعایت مقررات شهرداری می باشند .

ماده 13 - احداث شهر جدید توسط بخش غیر دولتی ، پس از تصویب شورای عالی مستلزم اخذ پروانه احداث از وزارت مسکن و شهرسازی می باشد و نظارت لازم بر چگونگی احداث حسب مورد از طریق وزارت مزبور صورت میگیرد . تعیین تعرفه حق نظارت مربوط بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تصویب هیئت وزیران اجرا می شود .

  ماده 14 - کلیه شهر های جدید که بر اساس مجوزهای قانونی تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون ایجاد شده اند مشمول مفاد این قانون هستند .

ماده 15 - آیین نامه اجرایی این قانون مشتمل بر چگونگی حمایت از ایجاد شهر جدید ، ارائه تخفیف های لازم و سایر موارد با توجه به منابع منظور شده در بودجه سالانه بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب هیئت وزیران می رسد .

قانون فوق مشتمل بر 15 ماده و 5 تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27/10/1380 به تأیید شورای نگهبان رسیده است .

                    2.        ضوابط مکانیابی شهر های جدید

از قانون ایجاد شهرهای جدید (199) - 16/10/80

ماده 2 - مکانیابی شهرهای جدید با رعایت سیاست های دولت و در قالب طرح کالبد ملی و منطقه ای و ناحیه ای بر اساس پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تصویب شورای عالی تعیین می شود .

تبصره - پس از تصویب مکان احداث شهر جدید ، وزارت مسکن و شهرسازی می تواند حسب مورد برابر قوانین و مقررات جاری نسبت به تملک اراضی و املاک مورد نیاز طبق مقررات جاری اقدام نماید و متقاضی غیر دولتی نیز می تواند  نسبت به خریداری اراضی و املاک مورد نیاز طبق مقررات جاری اقدام نماید .

                   3.       بررسی و تصویب طرح شهرهای جدید

 - مرجع و نحوه بررسی طرح شهرهای جدید

از قانون ایجاد شهرهای جدید (199) - 16/10/80

ماده 3 - تهیه طرح جامع شهرهای جدید پس از اخذ موافقت اصولی از وزارت مسکن وشهرسازی و بر اساس سیاست های مصوب دولت به عهده متقاضی است . تصویب طرح مذکور از وظایف و اختیارات قانونی شورای عالی است .

تبصره - کلیه دستگاه های اجرایی ذیربط در خصوص ارائه اطلاعات به متقاضی و مرتبطین با طرح جامع شهر جدید مکلف به همکاری هستند .

ماده 4 - طرحهای تفصیلی شهر جدید و تغییرات بعدی آن همچنین نقشه های تفکیکی زمینهای جدید با پیشنهاد شرکت عمران شهرهای جدید  با متقاضی به تصویب کمیسیون ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران - مصوب 22/12/1351 -می رسد . در ترکیب کمیسیون مزبور تا استقرار شهرداری ، مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید  که بر اساس قوانین و مقررات مربوط برای احداث شهر جدید تشکیل شده است و از این پس شرکت وابسته نامیده می شود به جای شهردار حضور خواهد داشت و در صورتی که هنوز شورای شهر تشکیل نشده باشد رئیس شورای شهر مرکز شهرستان مربوط در کمیسیون شرکت خواهد کرد .

    

                   4.       مرجع جلوگیری از تخلفات در شهر های جدید

از قانون ایجاد شهرهای جدید (199) - 16/10/80

ماده 10 - اجرای صحیح طرح شهر جدید با رعایت ضوابط و مقررات طرح ، صدور مجوز احداث بنا ، گواهی پایان کار و عدم خلاف ، حفظ و حراست اراضی و نگهداری شهر و وصول عوارض مقرر ( برابر  قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معیین ) در محوده قانونی و حریم استحفاظی شهر جدید تا قبل از استقرار شهرداری به عهده شرکتهای وابسته ویا سازندگان شهرهای جدید خواهد بود .

ماده 11 - رسیدگی به تخلفات ساختمانی و شهرسازی در محدوده قانونی و حریم استحفاظی و سایز قوانین مربوط به شهرداری های شهرهای جدید تا قبل از استقرار شهرداری با اعلام شرکت وابسته یا سازنده شهر جدید به عهده کمیسیون موضوع تبصره (2) بند (3) الحاقی به ماده (99) قانون شهرداری هاست که با توجه به ضوابط طرح جامع شهر جدید رسیدگی صد در صد ( 100%) عواید حاصل به حساب سازنده شهر جدید و یا از طریق خزانه به ساب شرکت وابسته واریز می شود تا در جهت توسعه خدمات عمومی شهر جدید به مصرف برسد .

+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۰ بهمن۱۳۸۸ساعت 22:4  توسط عباس نقوی  |